Formularze online Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

fep ue podk

 

ANKIETA MONITORUJĄCA UCZESTNIKA PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE
PN. POSZERZAJĄC HORYZONTY – STYPENDIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – EDYCJA I

 

W związku z zakończeniem udziału w projekcie pn. Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja I realizowanym przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, na podstawie której zbierzemy informacje dotyczące Stypendystów/Stypendystek w zakresie sytuacji na rynku pracy oraz informacji nt. kompetencji osobistych i społecznych oraz w zakresie pracy zespołowej. 

Ankietę kierujemy do rodziców/opiekunów prawnych stypendystów.

Ankieta jest obowiązkowa, tzn. każdy rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany, na podstawie § 3 pkt 2 umowy stypendialnej, do jej wypełnienia, podpisania i złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie do 31 lipca 2024 r.

Wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 5 minut. Prosimy o uważne przeczytanie każdego pytania i wybór odpowiedzi adekwatnej do sytuacji uczestnika projektu po zakończeniu udziału w projekcie.

 

Prosimy pamiętać, że udzielane odpowiedzi dotyczyć mają Stypendysty/Stpendystki.

 

 

Metryczka

Należy wpisać imię

Należy wpisać nazwisko

Należy podać poprawny adres e-mail

Wyjaśnienie: Do potwierdzenia i ewentualnego kontaktu.

Należy rozwinąć, aby wybrać powiat

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy rozwinąć, aby wybrać numer wniosku

Należy wybrać jedną z opcji


 

Sytuacja na rynku pracy

Należy wybrać jedną z opcji

osoba podjęła pracę/rozpoczęła prowadzenie działalności na własny rachunek,
osoba podjęła kształcenie lub szkolenie,
osoba uzyskała kwalifikacje,
osoba nabyła kompetencje


 

Umiejętności osobiste i społeczne

Należy wybrać jedną z opcji

Wyjaśnienie: Ocena w skali 0-6, gdzie 0 oznacza brak umiejętności, a 6 oznacza posiadanie danej umiejętności na bardzo wysokim poziomie.

Dobrostan fizyczny to zdolność do poprawy funkcjonowania organizmu dzięki zdrowemu trybowi życia i regularnej aktywności. To równowaga w trosce o ciało i umysł poprzez aktywność fizyczną, w tym regularne ćwiczenia, odpowiednią dietę, regenerację organizmu poprzez dobry sen, czy umiejętne radzenie sobie ze stresem. Zdrowie i kondycja fizyczna należą do fundamentów dobrostanu psychicznego.

Należy wybrać jedną z opcji

Wyjaśnienie: Ocena w skali 0-6, gdzie 0 oznacza brak umiejętności, a 6 oznacza posiadanie danej umiejętności na bardzo wysokim poziomie.

Zarządzanie czasem to umiejętność planowania, organizowania i skutecznego wykorzystywania dostępnego czasu w kontekście realizacji zadań i osiągania konkretnych celów. Polega na świadomym podejściu do czasu i wykorzystywaniu go w sposób efektywny. Wymaga samodyscypliny.

Należy wybrać jedną z opcji

Wyjaśnienie: Ocena w skali 0-6, gdzie 0 oznacza brak umiejętności, a 6 oznacza posiadanie danej umiejętności na bardzo wysokim poziomie.

Empatia jest wrażliwością człowieka na kontekst społeczny, sytuacje, myśli, emocje i zachowania innych, to zdolność do rozumienia uczuć drugiej osoby. Osoby empatyczne łatwiej nawiązują relacje interpersonalne, szybciej i skuteczniej rozwiązują konflikty, a wybaczanie innym przychodzi im z mniejszym trudem. Lepiej radzą sobie z własnymi emocjami.

Należy wybrać jedną z opcji

Wyjaśnienie: Ocena w skali 0-6, gdzie 0 oznacza brak umiejętności, a 6 oznacza posiadanie danej umiejętności na bardzo wysokim poziomie.

Autorefleksja to integralna część rozwoju osobistego, pozwala na zrozumienie własnej osoby, własnych reakcji, emocji i zachowań. Przez analizę swoich doświadczeń, indywidualnych sukcesów, a także porażek, można identyfikować obszary wymagające poprawy, a także te, które stanowią o naszych mocnych stronach. Rzetelna autorefleksja prowadzi do adekwatnej samooceny i motywuje do działania.


 

Umiejętności w zakresie pracy zespołowej

Należy wybrać jedną z opcji

Wyjaśnienie: Ocena w skali 0-6, gdzie 0 oznacza brak umiejętności, a 6 oznacza posiadanie danej umiejętności na bardzo wysokim poziomie.

Oceniając umiejętność pracy w zespole prosimy odnieść ją zarówno do nauki w szkole, w domu oraz w różnych czynnościach poza szkołą i domem. W pracy zespołowej szczególnie istotne są umiejętności komunikacyjne, zdolność uważnego słuchania oraz otwartość na sugestie, wskazówki czy pomysły innych.

Należy wybrać jedną z opcji

Wyjaśnienie: Ocena w skali 0-6, gdzie 0 oznacza brak umiejętności, a 6 oznacza posiadanie danej umiejętności na bardzo wysokim poziomie.

Oceniając umiejętność pracy w zespole prosimy odnieść ją zarówno do nauki w szkole, w domu oraz w różnych czynnościach poza szkołą i domem. W pracy zespołowej szczególnie istotne są umiejętności komunikacyjne, zdolność uważnego słuchania oraz otwartość na sugestie, wskazówki czy pomysły innych.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Telefon kontaktowy (17) 850 17 00, adres e-mail: urzad@podkarpackie.pl.
 2. Osobą wyznaczoną do kontaktu w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt z IOD możliwy jest pod numerem tel. (17) 747 67 09 i adresem e-mail: iod@podkarpackie.pl. Z IOD należy kontaktować się wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Województwo Podkarpackie, wynikających z RODO, w tym realizacji praw.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją programów stypendialnych Województwa Podkarpackiego dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027), w szczególności w celu udzielenia wsparcia stypendialnego zgodnie z założeniami projektów pod wspólną nazwą „Poszerzając horyzonty”, potwierdzenia kwalifikowalności uczestników oraz w celu informowania o projektach.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust. 2 lit. g RODO, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, uchwały nr LX/1043/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, zmienionej uchwałą nr LXI/1067/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 maja 2023 r., uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zasad udzielania stypendiów o numerach: LXII/1084/23 z 26 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 11 lipca 2023 r., poz. 3446), LXII/1085/23 z 26 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 11 lipca 2023 r., poz. 3447), LXII/1086/23 z 26 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 11 lipca 2023 r., poz. 3448).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane do dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o ile przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.
 6. Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawa wdrożeniowa) dostęp do danych osobowych i informacji gromadzonych przez Administratora przysługuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, wykonującemu zadania państwa członkowskiego, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej, instytucji audytowej, a także podmiotom, którym wymienione podmioty powierzają realizację zadań na podstawie odrębnej umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań wynikających z przepisów ustawy wdrożeniowej.
 7. Podmioty, o których mowa w pkt. 6 udostępniają sobie nawzajem dane osobowe niezbędne do realizacji ich zadań, w szczególności przy pomocy systemów teleinformatycznych. Dane osobowe mogą być również udostępnione m.in. podmiotom zaangażowanym w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli w ramach FEP 2021-2027.
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego oraz celów archiwalnych w interesie publicznym. Ponadto, mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach FEP 2021-2027, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do przenoszenia tych danych.
 9. Posiada Pa/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (dane kontaktowe dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl).
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek konieczny do udzielenia wsparcia stypendialnego.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 12. W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach FEP 2021-2027 Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą, zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności | Mapa strony

Copyright © 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja: kreacje.strony@podkarpackie.pl