Formularze online Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Należy wybrać jedną z opcji wyboru
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (priorytet / cel szczegółowy / obszar):

 

Nieprawidłowe dane

Numer strony:

 

Nieprawidłowe dane

Zapis w projekcie Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030, do którego zgłaszane są uwagi:

 

0/10000

Brak treści

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja nowego brzmienia zapisu):

 

0/10000

Brak treści

Uzasadnienie:

 

0/10000

Brak treści

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwane dalej RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 - Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, tel: 17 747 67 09,  e-mail: iod@podkarpackie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 (PSRT WP).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych niniejszych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora danych osobowych tj. dostawcy usług pocztowych, kurierskich lub informatycznych.
 7. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie wynikał z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak ich nie podanie spowoduje, iż Pani/Pana opinia nie będzie brana pod uwagę przy opracowywaniu wyników konsultacji.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja: kreacje.strony@podkarpackie.pl