Formularze online Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Grafiki programów i beneficjentów funduszy

Konferencja pn.
„Województwo podkarpackie w warunkach zmieniającego się otoczenia geopolitycznego”

Rzeszów, 9 grudnia 2022 r.

Konferencja organizowana przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne

(Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie)

Konferencja w trybie hybrydowym

 

UDZIAŁ STACJONARNY

(po osiągnięciu limitu 60 osób formularz stanie się nieaktywny)

 

Wybierz zwrot grzecznościowy
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
Nieprawidłowe dane
Wpisz poprawny adres e-mail
Wpisz poprawny numer telefonu kontaktowego
Nieprawidłowe dane

0/1000

Wpisz jakich udogodnień potrzebujesz
Musisz wyrazić zgodę, aby przejść dalej.
Musisz wyrazić zgodę, aby przejść dalej.
Musisz wyrazić zgodę, aby przejść dalej.
Musisz wyrazić zgodę, aby przejść dalej.

KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67 09,  listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty  w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

 3. Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji konferencji pn. Województwo podkarpackie w warunkach zmieniającego się otoczenia geopolitycznego, organizowanej przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne znajdujące się w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Konferencja organizowana jest w ramach projektu pn. Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014 – 2020 ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 4. Konferencja utrwalana będzie na pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania udostępniane będą na stronie internetowej https://rot.podkarpackie.pl/ oraz w sposób zwyczajowo – przyjęty.

 5. Wykonawcą konferencji jest SUN & MORE Sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8/215, 70-101 Szczecin. Zgodnie z art. 28 RODO powierza się Wykonawcy przetwarzanie Państwa danych osobowych wizerunkowych, w celach utrwalenia obrazu i dźwięku.

 6. Państwa dane osobowe wizerunkowe nie będą przetwarzane (przechowywane) przez Wykonawcę konferencji po zakończeniu świadczenia usługi.

 7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacja konferencji jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 8. Administrator ustala okres przechowywania Państwa danych do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

 9. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 10. Przysługuje Państwu: prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 11. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w konferencji.

 

W sytuacji ponownego ogłoszenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wewnętrznych procedur bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów prawa i zaleceń odpowiednich władz i służb, wydanych w celu zwalczania COVID-19, a Uczestnicy są zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania.

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja: kreacje.strony@podkarpackie.pl